સદ્દગુરુ પાસે તમારા સઘળા પાપો નું પ્રાયશ્ચિત કરો પછી …….
નવું પ્રભાત નવું જીવન